40+ ChampionshipCVP-v-GreyWolfDrLax-v-ShamrockECD-v-DRLaxOldLine-v-ShamrockSevern-v-Shamrock